باطری دل Dell

باتری لپ تاپ دل دی 820 / Battery Dell D820-D830 6Cellباطری لپ تاپ دل دی 820 / Battery Dell D820-D830 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:طوسی

1,550,000 ریال

باتری لپ تاپ دل ایی4300 / Battery Dell Latitude E4300-E4400 6Cellباطری لپ تاپ دل ایی4300 / Battery Dell Latitude E4300-E4400 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:نقره ای

1,250,000 ریال

باتری لپ تاپ دل ای6420 / Battery Dell Latitude E6420-E6520 6Cellباطری لپ تاپ دل ای6420 / Battery Dell Latitude E6420-E6520 6Cell

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

1,900,000 ریال 1,950,000 ریال

باتری لپ تاپ دل مینی910 / Battery Dell Inspiron Mini910 6Cellباطری لپ تاپ دل مینی910 / Battery Dell Inspiron Mini910 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:4400mAh
رنگ :مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل ال501 / Battery Dell Xps L501-L502-L701 9Cellباطری لپ تاپ دل ال501 / Battery Dell Xps L501-L502-L701 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون اورجینال
ولتاژ:11.1 V
آمپر:5200mAh
رنگ:مشکی

1,600,000 ریال 1,650,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1200 / Battery Dell Vostro 1200 6Cellباطری لپ تاپ دل 1200 / Battery Dell Vostro 1200 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

650,000 ریال 700,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 3300 / Battery Dell Vostro 3300-3350 4Cellباطری لپ تاپ دل 3300 / Battery Dell Vostro 3300-3350 4Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:2200 MAH
رنگ:مشکی

500,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1300 / Battery Dell Inspiron 1300 6Cellباطری لپ تاپ دل 1300 / Battery Dell Inspiron 1300 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

500,000 ریال 550,000 ریال

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

1,550,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 6Cellباطری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 6Cell

گارانتی پی پی تی
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

1,350,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 6Cellباطری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

700,000 ریال 750,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1535 / Battery Dell Stadio 1535-1536-1537-1558 6Cell باطری لپ تاپ دل 1535 / Battery Dell Stadio 1535-1536-1537-1558 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
6 سلولی
اورجینال
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ: مشکی

1,750,000 ریال

باطری لپ تاپ دل سی 600 / Battery Dell C500-C600-C800 6Cellباتری لپ تاپ دل سی 600 / Battery Dell C500-C600-C800 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.4 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ:مشکی

700,000 ریال

باطری لپ تاپ دل 1330 / Battery Dell Xps M1330-M1350-1318 6Cellباتری لپ تاپ دل 1330 / Battery Dell Xps M1330-M1350-1318 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

830,000 ریال 850,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 6Cellباطری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

930,000 ریال 950,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 9Cellباطری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

850,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Vostro 1520-1510 9Cellباطری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Vostro 1520-1510 9Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ: مشکی

1,650,000 ریال

باتری اورجینال لپ تاپ دل 5010 / Battery Dell 5010-N5110-N5030 6Cellباطری اصلی لپ تاپ دل 5010 / Battery Dell 5010-N5110-N5030 6Cell

باتری اورجینال
نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

1,400,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 700ام / Battery Dell Inspiron 700M-710M 6Cellباطری لپ تاپ دل 700ام / Battery Dell Inspiron 700M-710M 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

750,000 ریال

باتری لپ تاپ دل دی 600 / Battery Dell Latitude D600-D500 6Cellباطری لپ تاپ دل دی 600 / Battery Dell Latitude D600-D500 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:طوسی

750,000 ریال

باتری لپ تاپ دل دی 820 / Battery Dell D820 - D830 9Celباطری لپ تاپ دل دی 820 / Battery Dell D820 - D830 9Cel

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:طوسی

1,650,000 ریال

باتری لپ تاپ دل ای5400 / Battery Dell Latitude E5400-E5410-E5500 6Cell باطری لپ تاپ دل ای5400 / Battery Dell Latitude E5400-E5410-E5500 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

950,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1000 / Battery Dell Inspiron 1000-1200-2200 6Cellباطری لپ تاپ دل 1000 / Battery Dell Inspiron 1000-1200-2200 6Cell

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.8 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

750,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1210 / Battery Dell Xps 1210-M1210 6Cellباطری لپ تاپ دل 1210 / Battery Dell Xps 1210-M1210 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر: 6600 MAH
رنگ:مشکی

850,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1330 / Battery Dell Xps M1330-M1350-1318 9Cellباطری لپ تاپ دل 1330 / Battery Dell Xps M1330-M1350-1318 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

950,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Inspiron 1520-1521 9Cellباطری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Inspiron 1520-1521 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:6600mAh
رنگ:مشکی

1,500,000 ریال 1,550,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 9Cellباطری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 9Cell

گارانتی پی پی تی
نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

1,450,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 9Cellباطری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 9Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

900,000 ریال 980,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1564 / Battery Dell Inspiron 1464-1564-1764 6Cellباطری لپ تاپ دل 1564 / Battery Dell Inspiron 1464-1564-1764 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

1,000,000 ریال 1,050,000 ریال

باتری اصلی لپ تاپ دل 5010/Battery Dell 5110/4010باطری اورجینال لپ تاپ دل 5010 / Battery Dell 5010-5110-4010 9Cell

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون کره جنوبی
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

1,400,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 6000 / Battery Dell Inspiron 6000-9000-9200-9300 9Cellباطری لپ تاپ دل 6000 / Battery Dell Inspiron 6000-9000-9200-9300 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.4 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

1,000,000 ریال 1,050,000 ریال

باتری لپ تاپ دل دی 620 / Battery Dell Latitude D620-D630 6Cellباطری لپ تاپ دل دی 620 / Battery Dell Latitude D620-D630 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:طوسی

1,500,000 ریال 1,550,000 ریال