باطری توشیبا TOSHIBA

باتری لپ تاپ توشیبا 3784 / Battery Toshiba 3784-NB 3000 باطری لپ تاپ توشیبا 3784 / Battery Toshiba 3784-NB 3000

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 5200 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3287 / Battery Toshiba 3287-2522 12Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3287 / Battery Toshiba 3287-2522 12Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 8400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3591 / Battery Toshiba 3591 3Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3591 / Battery Toshiba 3591 3Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.8 V
آمپر:2200 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 5109/5024باطری لپ تاپ توشیبا 5109 / Battery Toshiba 5109 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 5200Mah
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3420 / Battery Toshiba 3420-3450 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3420 / Battery Toshiba 3420-3450 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری توشیبا Pa5076-1brsباطری لپ تاپ توشیبا 5076 / Toshiba PA5076-1BRS Battery

باتری اورجینال
نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ:14.8V
آمپر:2200mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3191 / Battery Toshiba 3191-3128 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3191 / Battery Toshiba 3191-3128 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3465 / Battery Toshiba 3465-3451 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3465 / Battery Toshiba 3465-3451 6Cell

نوع باطری : لیتیوم اون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3634 / Battery Toshiba 3634 9Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3634 / Battery Toshiba 3634 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 6600 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3534 / Battery Toshiba 3534-3533 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3534 / Battery Toshiba 3534-3533 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1V
آمپر: 4400MAH
رنگ: مشکی
ظرفیت:49Wh

0 ریال

Type: Li-ion
Capacity:4400 mAh
Volt:10.8 V
Size:137.88x 73.08 x 19.88 mm
Color:Black

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3534 / Battery Toshiba 3534-3533 9Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3534 / Battery Toshiba 3534-3533 9Cell

نوع باطریر : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 6600 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3399 / Battery Toshiba 3399 9Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3399 / Battery Toshiba 3399 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:10.8V
آمپر:6600MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3399 / Battery Toshiba 3399 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3399 / Battery Toshiba 3399 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3166 یو / Battery Toshiba PA3166U 9Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3166 یو / Battery Toshiba PA3166U 9Cell

نوع باطری: لییتوم آیون
ولتاژ:14.8V
آمپر: 6600mAh
رنگ: نقره ای

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3250 یو / Battery Toshiba PA3250U 9Cellباتری لپ تاپ توشیبا 3250 یو / Battery Toshiba PA3250U 9Cell

نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ:14.8V
آمپر:6600mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3291 یو / Battery Toshiba PA3291U 9Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3291 یو / Battery Toshiba PA3291U 9Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ: 14.8V
آمپر: 6600mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ 3331 یو / Battery Toshiba PA3331U 6Cellباطری لپ تاپ 3331 یو / Battery Toshiba PA3331U 6Cell

نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ: 10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3384 / Battery Toahiba PA3384U 6Cell باتری لپ تاپ توشیبا 3384 / Battery Toahiba PA3384U 6Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ: 14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3451 یو / Battery Toshiba PA3451U 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3451 یو / Battery Toshiba PA3451U 6Cell

نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ:14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3537 / Battery Toshiba PA3537 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3537 / Battery Toshiba PA3537 6Cell

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3615 یو / Battery Toshiba PA3615U 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3615 یو / Battery Toshiba PA3615U 6Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3672 یو / Battery Toshiba PA3672U 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3672 یو / Battery Toshiba PA3672U 6Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ:14.4V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3757 / Battery Toshiba PA3757 6Cellباتری لپ تاپ توشیبا 3757 / Battery Toshiba PA3757 6Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ:10.8V
آمپر: 4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3788 / Battery Toshiba PA3788U 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3788 / Battery Toshiba PA3788U 6Cell

نوع باطری: لییتیوم آیون
ولتاژ: 10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3820 یو / Battery Toshiba PA3820U 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3820 یو / Battery Toshiba PA3820U 6Cell

نوع باطری: لییتوم آیون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3832 / Battery Toshiba PA3832U 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3832 / Battery Toshiba PA3832U 6Cell

نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3634 / Battery Toshiba 3634 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3634 / Battery Toshiba 3634 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری اورجینال لپ تاپ توشیبا 3817 / Battery Toshiba 3817 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3817 / Battery Toshiba 3817 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 2239 /Battery Toshiba 2239 باطری لپ تاپ توشیبا 2239 /Battery Toshiba 2239

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:10.8v
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ توشیبا 3593 / Battery Toshiba 3593-3595 6Cellباطری لپ تاپ توشیبا 3593 / Battery Toshiba 3593-3595 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال