قاب ( فریم ) لپ تاپ دل DELL

قاب لپ تاپ یا فریم لپ تاپ به بدنه لپ تاپ گفته میشود .

بدنه لپ تاپ ها به علل مختلف ممکن است شکسته شوند که در لپ تاپ های جدید اصولا به علت ضعف بدنه میباشد عوامل دیگر از جمله شایعترین آنها خراب شدن لولای لپ تاپ که باعث فشار آمدن به بدنه دستگاه ( قاب پشت ال سی دی و قاب زیر لپ تاپ ) است . لذا در صورت شکستگی قاب پشت ال سی دی حتما لولای لپ تاپ خود را نیز تعویض کنید در غیر اینصورت خرابی لولا باعث شکستن قاب جدید شما می گردد .

 

دسته بندی قابها به صورت زیر میباشد :

قاب پشت صفحه نمایش ( ال سی دی ) که به آن قاب A گفته می شود .

قاب دور صفحه نمایش که به آن قاب B گفته می شود .

قاب دور کی برد که به آن قاب C گفته می شود .

قاب زیر لپ تاپ که به آن قاب D گفته می شود .

قاب بالای کبیرد (  بعضی از لپ تاپ ها این قاب را دارند ) که به آن قاب E گفته میشود .

قاب زیر کیبرد ( بعضی از لپ تاپ ها این قاب را دارند ) که به آن قاب H گفته می شود .

قاب جلو لپ تاپ دل 1564 Cover Case B Laptop Dellقاب جلو لپ تاپ دل 1564 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل 1564 Cover Case D Laptop Dellقاب کف لپ تاپ دل 1564 Cover Case D Laptop Dell

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 1564 Cover Case A Laptop Dellقاب پشت لپ تاپ دل 1564 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 3300 Cover Case A Laptop Dell قاب پشت لپ تاپ دل 3300 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل 3300 Cover Case B Laptop Dellقاب جلو لپ تاپ دل 3300 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل 3300 Cover Case C Laptop Dellقاب دور کیبرد لپ تاپ دل 3300 Cover Case C Laptop Dell

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل 3300 Cover Case D Laptop Dellقاب کف لپ تاپ دل 3300 Cover Case D Laptop Dell

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل 3500 Cover Case C Laptop Dellقاب دور کیبرد لپ تاپ دل 3500 Cover Case C Laptop Dell

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب کف لپ اپ دل 3500 Cover Case D Laptop Dellقاب کف لپ اپ دل 3500 Cover Case D Laptop Dell

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 3537 Cover Case A Laptop Dellقاب پشت لپ تاپ دل 3537 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل 3537 Cover Case B Laptop Dellقاب جلو لپ تاپ دل 3537 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل 3537 Cover Case C Laptop Dellقاب دور کیبرد لپ تاپ دل 3537 Cover Case C Laptop Dell

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل 3537 Cover Case D Laptop Dellقاب کف لپ تاپ دل 3537 Cover Case D Laptop Dell

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل 5520 Cover Case B Laptop Dellقاب جلو لپ تاپ دل 5520 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 5520 Cover Case A Laptop Dell قاب پشت لپ تاپ دل 5520 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 6400 Cover Case A Laptop Dellقاب پشت لپ تاپ دل 6400 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل 6400 Cover Case B Laptop Dell قاب جلو لپ تاپ دل 6400 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل Cover Case C Laptop Dell A840قاب دور کیبرد لپ تاپ دل Cover Case C Laptop Dell A840

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل Cover Case A Laptop Dell A840قاب جلو لپ تاپ دل Cover Case A Laptop Dell A840

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case B Laptop Dell E4300قاب جلو لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case B Laptop Dell E4300

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case C Laptop Dell E4300قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case C Laptop Dell E4300

قاب C لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case D Laptop Dell E4300قاب کف لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case D Laptop Dell E4300

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case A Laptop Dell E4300قاب پشت لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case A Laptop Dell E4300

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case C Laptop Dell E5500قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case C Laptop Dell E5500

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case D Laptop Dell E5500قاب کف لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case D Laptop Dell E5500

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case C Laptop Dell N5030قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case C Laptop Dell N5030

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case D Laptop Dell N5030قاب کف لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case D Laptop Dell N5030

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case A Laptop N5050-N5040قاب پشت لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case A Laptop N5050-N5040

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

0 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case B Laptop N5050-N5040قاب جلو لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case B Laptop N5050-N5040

قاب B لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case C Laptop N5050-N5040قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case C Laptop N5050-N5040

قاب C لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case D Laptop N5050-N5040قاب کف لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case D Laptop N5050-N5040

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب کف لپ تاپ دل 1520 Cover Case D Laptop Dell Vostroقاب کف لپ تاپ دل 1520 Cover Case D Laptop Dell Vostro

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال